Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De zoete verleiding.info en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De zoete verleiding.info en afnemer.

De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene leveringsvoorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door De zoete verleiding.info zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Indien blijkt dat door De zoete verleiding.info gedurende kortere of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De zoete verleiding.info deze voorwaarden soepel mocht blijken te hebben toegepast.

Producten, informatie en prijzen
De zoete verleiding stelt zich niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in producten en/of de bijbehorende informatie en kan zonder aankondiging, deze ten alle tijden wijzigen.

Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen ook zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Levering

Bestelling(en) worden altijd voor eigen risico verzonden.
Wij zullen uw bestelling altijd erg zorgvuldig verpakken om de kans op breuk/beschadiging zo klein mogelijk te houden.

Binnen Nederland bedragen de verzendkosten € 6,50. Voor België bedragen de verzendkosten €9,75.
Gratis verzending bij een bestelling vanaf € 40,00, dit geldt voor aflevering op 1 adres.

De levertijd bedraagt 2 tot 5 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen met afnemer en schriftelijk vastgelegd.

Overschrijding van de door De zoete verleiding.info opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient zij een e-mail of brief te sturen aan De zoete verleiding.info. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan afnemer geretourneerd.

De zoete verleiding.info is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de zoeteverleiding.info. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Herroeping
Herroeping van door De zoete verleiding.info geleverde producten is uitgesloten, daar waar het producten betreft die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden,  overeenkomstig specificaties van de consument zijn samengesteld dan wel die snel kunnen bederven of verouderen, zoals door De zoete verleiding.info  geleverde chocolade/snoepgoed. Dergelijke producten worden dus niet teruggenomen;

Aansprakelijkheid
De zoete verleiding.info is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en  winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de  producten.
Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van De zoete verleiding  ten opzichte van de consument, uit  welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag  van het betreffende product.

De zoete verleiding.info  is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige  fouten in de communicatie.

De website van de zoeteverleiding.info is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website zijn opgenomen, dan kan de zoeteverleiding.info hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. De zoeteverleiding.info kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Not found